ESAS Harita ve Mühendislik
ESAS Harita ve Mühendislik

ESAS Harita ve Mühendislik

İletişim Bilgileri

Ofis Adresi Çavuş Mh. Cumhuriyet Cd. Yıldırım Apt. No:93B 34980 Şile/İST
Google Harita Linki Google Esas Harita Yol Tarifi
Yandex Harita Linki Yandex Esas Harita Yol Tarifi
Cep +90 533 565 1498
Cep +90 542 570 7742
Telefon +90 216 710 3030 (Pbx)
Faks +90 216 710 3030
Resmi İnternet Sitesi https://esasharita.com
E-Posta info@esasharita.com

Hizmetlerimiz

Aplikasyon

Arsa ve tarla sınırlarını, imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işlerine Aplikasyon denir. Aplikasyon, harita veya planların yapımı amacı ile arazide tesis edilmiş olan poligon noktası vb. gibi sabit noktalardan yararlanılarak son teknolojik ölçüm cihazlarımızla Esas Harita ve Mühendislik Ticaret Limited Şirketi olarak uygulamaktayız.

Yapı Aplikasyon Projesi

Parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 18. maddesine göre belirlenen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper noktalarının bölgede kullanılan koordinat sistemine işlenmek üzere Esas Harita ve Mühendislik Ticaret Şirketi tarafından hazırlanıp imzalanan projedir.

Fenni Mesuliyet TUS

TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu) Üzerine bina yapılacak parselin imar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) ve serbest çalışan Harita Mühendisince hazırlanan, yeni yapılacak binaların kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını parselasyon planı ve yol genişliğini belirten yapı yeri uygulama sürgü ve kot krokilerinden oluşan işlemli dosyadır.

Röperli Kroki

Röperli kroki arsanın ve üzerindeki binanın ölçekli ve kesin sınırlarını koordinat sistemi üzerinde yer alan bilgileri ile gösteren belgedir.

İfraz/Ayırma

Parsellerin, imar plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsele ayrılmasıdır. İlk olarak yapılması gereken Esas Harita ve Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. ne tapu kaydı ve kimlik ile müracaat etmektir. Belediyeden alınan görüş sonrası parselin ayırma işleminin yapılıp yapılamayacağı kesinleşecektir. Yapılacak ayırma işlemi için Lihkab tarafından düzenlenecek kroki ve tapu ile Tarafımızdan ilgili belediyeye başvurularak imar durum belgesi alınacaktır. Alınan imar durum belgesine Esas Harita ve Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanan taslak eklenerek istikamet rölevesi almak üzere ilgili belediyeye başvurulacak, onaylanan istikamet rölevesi ile ilgili belediye encümenine Esas Harita ve Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanmış belediye encümenine teklif belgesi sunulacak, onaylanan belge ve ekleri ile Kadastro Müdürlüğüne başvurularak işlem onaylatılacak ve Tapu Müdürlüğüne havalesi sağlandıktan sonra mal sahibinin imzası sonrası işlemler bitmiş olacaktır.(işlemin başlaması için 1 kişi yeterlidir ancak tapu kısmında tüm maliklerin imza atması gerekir.)

Tevhit/Birleştirme

Birbirine komşu parsellerin, imar plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parselin birleştirilme işidir. İlk olarak yapılması gereken Esas Harita ve Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. ne tapu kayıtları ve kimlik ile müracaat etmektir. Belediyeden alınan görüş sonrası parselin tevhit(birleştirme) işleminin yapılıp yapılamayacağı kesinleşecektir. Yapılacak birleştirme işlemi için Lihkab tarafından düzenlenecek kroki ile tarafımızdan ilgili belediyeye başvurularak imar durum belgesi alınacaktır. Alınan imar durum belgesine Esas Harita ve Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanan taslak eklenerek istikamet rölevesi almak üzere ilgili belediyeye başvurulacak, onaylanan istikamet rölevesi ile ilgili belediye encümenine Esas Harita ve Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanmış belediye encümenine teklif belgesi sunulacak, onaylanan belge ve ekleri ile Kadastro Müdürlüğüne başvurularak işlem onaylatılacak ve Tapu Müdürlüğüne havalesi sağlandıktan sonra mal sahibinin imzası sonrası işlemler bitmiş olacaktır.(işlemin başlaması için 1 kişi yeterlidir ancak tapu kısmında tüm maliklerin imza atması gerekir.)

Yola Terk/Yeşil Alana Terk/Parka Terk

Yol İstikamet Planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri göz önünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır. Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili Belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının Yola/Yeşil Alana/Parka Terk işlemlerinin yapılması istenir, aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.

İmar Barışı

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan kaçak yapı sahiplerinin Yapı Kayıt Belgesi alarak, binalarının kayıt altına alınması demektir. Bu kanunun amacı, imar mevzuatına ve ruhsata aykırı yapılan yapıların kayıt altına alınarak, ülkemizdeki mülkiyet ve imar sorunlarının çözülmesini sağlamaktır.

Yapı Kayıt Belgesi

İmar barışı kapsamında yapıların kayıt altına alınması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen, yapının toplam alanı, ada parsel, adres, arsa alanı gibi bilgilerini içeren, iskân niteliğindeki belgedir.

Kat Mülkiyeti Süreci

Kat Mülkiyeti tescili için, Yapı Kayıt Belgesinin alınmış olması gereklidir. Kat Mülkiyeti tescili sırasında Yapı Kayıt Belgesine ödenen miktar kadar ödeme yapılır. Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyeti işleminin sonuçlanabilmesi için, Tapu Müdürlükleri tarafından talep edilen belgeleri şöyle sıralayabiliriz;

 • Yapı Kayıt Belgesi
 • Ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarınca imzalanmış üzerinde mimarın kaşesi ve imzası bulunan Mimari Proje
 • Yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış Yönetim Planı
 • Cins Değişikliği ve İskan Harcı ilişiğinin kesildiğine dair Vergi Dairesinden alınan belge
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)

Plankote Haritaları

Projelere altlık teşkil etmek amacıyla Esas Harita ve Mühendislik Ticaret Şirketi tarafından araziye gidilerek hazırlanan, arazinin topografik durumu (Kot ve Konum) ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.

İmar Uygulaması (18.Madde)

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakat aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunlar yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve reysen tescil işlemlerini yaptırmaya denmektedir. Bu uygulama 3194 sayılı İmar Yasasının 18. Maddesinde tanımlandığından olduğundan bu adla tanımlanmaktadır. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenleme ortaklık payı olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin (%35) yüzde otuz beşini geçemez. Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamaz.

Cephe Rölevesi Ölçümü

Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek cephe, plan, kesit ve 3 boyutlu görünüşünü yeniden çıkarma işlemleridir. Esas Harita ve Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. olarak Cephe rölevenizi milimetre hassasiyetinde ölçüp modelliyoruz

Sayısal Halihazır Harita Yapımı

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ESASlarına göre orijinal ölçme ve veri toplama çalışmalarına göre üretilen, mekânsal veri ve bilgileri, fiziksel yapıyı, her çeşit donatıyı ve mevcut kullanım şekillerini gösteren, arazinin topografik yapısının modellenmesi, ekleriyle bir bütün olan sayısal haritalardır

Endüstriyel Ölçümler

Montajı güç olan; çeşitli makine, trafo, bant vs yerleştirilmesi için Esas Harita ve Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından milimetre hassasiyetinde yapılan ölçümlerdir.

GPS Ölçümleri & Hesaplamaları

Yatay kontrol ağları ve detay ölçümlerinde uydudan konum belirlemeyi sağlayan cihazlarımızla Esas Harita ve Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. olarak hizmetinizdeyiz.

Şeritvari Harita

Yol, kanal, tünel, enerji nakil hatları gibi projelere altlık oluşturması için yapılan; proje ekseninden sağa ve sola belirli bir alanın ölçüldüğü haritalardır.

Madencilik Ölçmeleri

Madendeki stok miktarının hesaplanması ve çalışma bölgelerinin projelendirilmesi amacı ile yapılan çalışmalardır.

Kamulaştırma

İdare, imar planları uyarınca kamu kurum ve umumi hizmet alanlarında kalan veya yol, meydan genişletilmesi veya açılması veya yapıldığı tarihteki mevzuat hükümlerine uygun mevcut yapıların yürürlükteki plana göre fazla olan belirli bir kısmının kaldırılması amacıyla veya kentsel ve kırsal dönüşüm bölgelerinde kalan gayrimenkulleri değerlendirmek üzere, gerçek veya tüzel kişilere ait gayrimenkullerin tamamını ya da bir bölümünü kamulaştırabilir. Ancak; bu kamulaştırma işlemleri, kamu yararı ile müstakil bağımsız bölüm konut hakkı büyüklüğüne yeterli hisseler için bu yasadaki Dönüşüm Bölgelerindeki hükümler çerçevesinde bağımsız bölüm verilip verilemeyeceği esaslarına uygun değerlendirme yapıldıktan sonra gerekçeli resmi kararlara dayanmak zorundadır.

Boykesit & Enkesit Çizimi

Karayolu, demiryolu kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. projelerin hazırlanması veya herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınmasıdır.

Kübaj Hesabı

Günümüzde mühendislik uygulamalarında hacim hesaplamaları projenin başlangıç ve bitiş aşamasına kadar maliyet açısından önemli bir yer tutar. Gps, Totalstation veya İnsansız hava aracı ile yapılan ölçümler sonucunda bilgisayar programları yardımıyla ölçümü yapılan arazideki kazı uygulamalarında araziden ne kadar malzeme alınacağı, dolgu uygulamalarında ne kadar malzeme gerekeceği gibi konularda çalışmalar yapılır. Bu şekilde ilk ve sonra durum arasında ne kadar hacim olduğunun hesabı yapılarak maliyet ve malzeme analizi oluşturulur.

Enerji Hizmetleri

 • Arazi Tespit/Kurulum Alanının Belirlenmesi -Lisanslı/Lisanssız GES (Güneş) ve RES (Rüzgar) Enerji Santrali Arazi Uygulaması
 • Kadastral Haritaların Çıkarılması ve Kamulaştırma İşlemleri
 • Kurum Görüşlerinin Alınması (Çed, Dsi, Tarım vs.)
 • Başvuru Evraklarının Hazırlanması ve Dağıtım Şirketine Başvurunun Yapılması
 • Mevzi İmar Çalışmasının Yapılması
 • RES (Rüzgâr) ve GES (Güneş) Santral Proje Geliştirme ve Tasarımlarına Ait Harita Mühendisliği Hizmetleri
 • Enerji Nakil Hattı Kamulaştırma ve Kesit Haritalarının Hazırlanması ve Harita Mühendisliği Hizmetleri

Altyapı ve İnşaat çalışmaları